Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 - I.část

1. 11. 2022

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Votice, Smetanova 153

 

Č.j.: 324/22

 

Obsah

 

1 Základní údaje o škole 3

2 Charakteristika školy 4

2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti 4

2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku 4

2.3 Vzdělávací program školy 5

2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 6

2.5 Další informace o škole 6

3 Školy, školská zařízení - členění 6

4 Souhrnné údaje o žácích 7

5 Údaje o přijímání žáků 8

6 Údaje o výsledcích ve vzdělávání 8, 9

7 Chování žáků 9

8 Absolventi a jejich další uplatnění 9

9 Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy 9

10 Jazykové vzdělávání na škole 9

11 Úroveň informační a počítačové gramotnosti na škole 10

12 Údaje o pracovnících školy 10, 11

13 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 11, 12

14 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 12,13,14, 15, 16

15 Další vzdělávání ve škole 16

16 Výchovné poradenství 16, 17, 18

17 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 18

18 Další činnost školy 18

19 Ekonomická část VZ o činnosti školy 19, 20

20 Závěr 20

 

 

 

 

 

 

1. Základní údaje o škole

 

Název školy : Základní škola, Votice, Smetanova 153

Adresa : Smetanova 153, 259 01 Votice

Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

 

IČO : 70 843 562

org.č. : 10119

IZO školy : 110 450 353

IZO ředitelství školy : 600 021 459

 

 

Kontakty:

 

číslo telefonu : 317 812 682

číslo faxu : --

e-mail.: zvsvotice@seznam.cz

 

ID : k288ryq

www stránky : wwwHYPERLINK "http://www.zvsvotice/".zvsvotice.cz

 

Jméno ředitele školy : Mgr. Jaroslava Slabová 317 812 682

Pověřený zástupce : Mgr. Ivana Zoulová 317 812 682

 

Pověřenec pro ochranu osob. údajů: Mgr. Ivana Zoulová 317 812 682

 

Seznam členů školské rady : Mgr. Ivana Zoulová – zástupce školy předseda ŠR

Eva Hruštincová – zástupce zřizovatele

Michaela Budilová – zástupce zák. zástupců

 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení : 20. 12. 2007

 

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol bylo vydáno MŠMT ČR pod č.j. 35/96-02, poslední změna pod č.j. 27 535/2007 – 21

 

Obory vzdělání : ZŠ: 79 - 01 - C/01

ZŠS: 79 – 01 - B/01

 

 

 

2 Charakteristika školy

2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcími předpisy.

Doplňkovou činnost škola nemá.


 

2.2 Materiálně technické podmínky pro výuku

Škola je umístěna ve dvou pavilonech postavených v zahradě s pěkným, poměrně velkým pozemkem, který je žáky využíván k relaxaci o přestávkách, k hodinám pracovního vyučování - pěstitelské práce, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a ostatních hodin - výuka v přírodě. Areál sousedí s městskými komunikacemi s omezenou dopravou, sídlištní zástavbou a sportovním areálem ( hřiště, sokolovna, tenisové kurty ). Ten škola využívá k hodinám tělesné výchovy - hřiště ( jaro, podzim ), sokolovnu ( zima ).

Pavilony byly původně postaveny pro potřeby ZŠ.

Naše škola je zde umístěna od roku l964. Z počátku v jedné budově, od roku 1990 v obou budovách.

Celkový technický stav je až na venkovní omítky u budovy č. 89, vyhovující. Totéž platí o prostorách školy - 3 učebny, školní dílna, cvičná kuchyně, ŠD / relaxační místnost, sborovna a soc. zázemí.

Majitelem budov je Město Votice. Nájem činí od roku 2006 : 71.385,- Kč ročně.

Požadovaná oprava fasády na budově č. 89 a poškozená zeď nebyly opět z důvodu nedostatku finančních prostředků zařazeny do akcí MěÚ Votice.

Prořezávka břečťanu a uschlých větví stromů v areálu školy byly provedeny v termínu.

Materiálně technické vybavení pomůckami je dobré.

Všechny třídy jsou zařízeny vyhovujícím nábytkem, audiovizuální technikou, PC, která se postupně modernizuje.

Do III. třídy byl zakoupen nový PC.

Řádná inventura majetku školy proběhla ke dni 31.10. a 31. 12. 2021.

Ředitelské volno, mimořádné řed. volno ani jiné volné dny nebyly v letošním školním roce čerpány.

Zprávy o poskytování informací :

ústní - 0 písemné - 0

Řešení stížností :

ústní - 0 písemné - 0

Rozbor úrazovosti :

registrovaný úraz - 0 nereg . – 1

( poraněná levá noha na nártu – škrábnutí )


 


 

2.3 Vzdělávací program školy

Ve škole se vyučuje dle učebního plánu školy :

ŠVP ZŠS I.a II.díl č.j. 276/10

ŠVP ZŠ I. stupeň č.j.: 198/16

ŠVP ZŠ II. stupeň č.j.: 200/17

Ve školní družině : ŠD č.j. 276/10

 

ZŠ se vyučuje s pevným rozvrhem z důvodu přidělení hodin Tv v sokolovně, Pv - dílenské práce ve školní dílně, domácí práce ve cvičné kuchyni a práce s PC. Také ve třídě s programem ZŠS je pevný rozvrh hodin, ale důraz je kladen na zdravotní stav žáka.

Pracovní vyučování je vyučováno ve smíšených třídách z důvodu malého počtu žáků ve skupině. K výuce je využíván pozemek v okolí školy, školní dílna a cvičná kuchyň a pracovna PC.

Tělesná výchova byla v letošním roce vyučována ve dvou třídách spojených z 3 až 4 ročníků. Do hodin jsou průběžně, dle potřeby zařazovány cviky zdravotní tělesné výchovy. Kromě hodin TV jsou rozšířené pohybové aktivity žáků v relaxačních chvilkách během vyučování, o přestávkách ( při pěkném počasí v zahradě školy ), na vycházkách, výletech, sportovních, dopravních soutěžích a SHM.

V letošním školním roce absolvovali žáci od 10. 9. do 17. 11. 2021 výuku plavání.

Zpravidla 2x ročně se realizují cvičení v přírodě ( turistika, dopravní a zdravotní výchova a prvky CO ), do učebních plánů jsou rozpracovány prvky BOZP, CO, prevence návykových látek a EVVO.

Učivo je průběžně doplňováno vycházkami, exkurzemi, výlety a ostatními aktivitami.

Děti pracovaly během roku v kroužku „Práce s PC“.

Ve školním roce 2021/22 bylo v oddělení ŠD – zařazeno celkem k 30.6. 16 žáků.

 

Ve škole pracuje : Metodické sdružení pro I. stupeň

Na obzoru škola

Jak zvládnout puberťáka

Ambiciózní rodiče

Naučte děti uklízet

 

Seminář SPPG

Výzkum ranných komunikačních projevů u dítěte s

Downovým syndromem

Sdílení edukačního prostředí s žáky s postižením

Ženy s MR v roli matek

Kvalita života osob s Cushingovým syndromem

 

Stravování žáků školy zajišťuje školní restaurace Scolarest.

9 žáků mělo hrazeny od 1. 9. 2021 náklady na obědy z daru společnosti WOMEN FOR WOMEN, op.p. Praha 4.

Během roku je žákům v rámci pitného režimu a zdravotní prevence dáváno přímo ve škole dotované mléko od firmy Laktea.

Škola je zařazena do projektu „Ovoce do škol“.

Od září do projektu „Národní obnova „ – doučování 2021,2022, od roku 2022 také digitalizace. Do učebních plánů bude aplikováno učivo digitalizace od 1. 9. 2023.

Covidová opatření - od září 2021 pravidelné testování žáků a zaměstnanců školy antigenními testy. Od 14. 3. 2022 covidová opatření zrušena.

 

2.4 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

Základní škola poskytuje způsobem přiměřeným výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami / pomocí speciálních výchovných a vyučovacích metod, postupů, prostředků a forem práce, mentálně a smyslově postiženým, žákům s vadami řeči a jiným oslabením /. Připravuje tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti.

 

Škola v současné době integruje žáky s  DMO, kvadruparéza + EPI a neurodegenerativní onemocnění , autismus, …..

 

    1. Další informace o škole (vznik školy, specifika školy,…)

 

Naše škola – dříve „zvláštní škola“, byla založena v roce 1964.

Vyučování bylo zahájeno 1. září ve stávající budově s devíti žáky a jedním pedagogem – p. učitelkou Marií Cmíralovou, která byla zároveň ředitelkou školy.

Postupně se rozšířila na 5 tříd se všemi ročníky a 1 oddělení školní družiny.

Od 1. 8. 2000 se stala škola právním subjektem - příspěvkovou organizací.

V roce 27. 6. 2005 byla zvláštní škola přejmenována na základní školu, typ – praktická, od 1. 9. 2008 se rozšířila o obor pro děti se středním, těžkým a hlubokým mentálním postižením - základní škola speciální.

Od roku 2001 je zřizovatelem školy Středočeský kraj.

Škola je zde pro děti, které mají nebo měly obtíže se zvládnutím učiva z důvodu zdravotního, mentálního postižení.

Vzdělávacími programy a individuálním přístupem / nižší počet žáků : 4 – 12 / se snaží pedagogové při učení zajistit pocit klidu, bezpečí a pohody, komplexní rozvoj dětí s ohledem na jejich zdravotní, speciální, výchovné a vzdělávací potřeby v oblasti psychické, fyzické i sociální.

Ve školním roce 2021/22 navštěvovalo školu celkem 22 žáků, rozděleni byli do 3 tříd + 1 oddělení školní družiny.

 

3. Školy školská zařízení – členění

I. Školy – nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k 30. 9. 2021)

Typ školy/ŠZ

IZO

Nejvyšší povolený počet žáků (dětí)

Skutečný počet žáků (dětí)

Přepočtený počet pedagogických pracovníků

Průměrný počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac.

ZŠ praktická - 2 třídy

110450353

48

18

2

9

ZŠ speciální – 1 třída

110450353

12

4

1

4


 

II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost

(k 30. 9. 2021)

Školské zařízení

IZO

Nejvyšší povolený počet dětí/žáků (ubyt.

/stráv./klientů)

Skutečný počet dětí/žáků (ubyt.

/stráv./klientů)

Z toho cizích

Přepočtený počet pracovníků

Školní družina

110450361

18

16

0

0,5

Škola nevykazovala doplňkovou činnost.


 

4. Souhrnné údaje o dětech/žácích

I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k 30. 9. 2020)

Typ školy/ŠZ

Žáci

Počet tříd

(u ŠD/ŠK počet oddělení)

Průměr počet žáků (dětí)

na třídu (oddělení)

ZŠ praktická

18

2

9

ZŠ speciální

4

1

4

Školní družina

16

1

16

Přípravná třída nebyla zřízena.

Do 1. ročníku základní školy nenastoupil žádný žák.

Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávalo 10 žáků.

Obor vzdělání ZŠ 79-01-C/01 celkem 14 žáků

Obor vzdělání ZŠS 79-01-B/01 celkem 8 žáků

Dle plánů ZŠ speciální

- žák s autismem, s  SMP   a s těžkou retardací vývoje řeči, poruchou chování a afektivní labilitou

- žákyně se SMP, EPI, kombinovaným motorickým a řečovým postižením ( dysartrie), těžkou poruchou komunikace

- žák se středně  těžkým mentálním postižením a s poruchou řeči

- žákyně se SMP, závažným řečovým postižením - těžkou poruchou komunikace

- žák se středně  těžkým mentálním postižením,s dětským artismem a poruchou řeči

Dle plánu ZŠ speciální – rehabilitační program

- žák s TMP, Dandy Walker. syndromem, EPI, zrakovým a sluchovým postižením, těžké tělesné postižení

- žákyně s těžkou mentální retardací, s DMO kvadruparesou, poruchou řeči a komunikace, zrakovou vadou – atrofie zrak. nervu, EPI

- žák s  těžkým mentálním postižením, autist. rysy, závažnou poruchou řeči, opožděným sociálním chováním

Cizí státní příslušníci ve škole nejsou.

Z jiných krajů žáci nedojíždějí.

II. Žáci podle druhu zdravotního postižení (k 30. 9. 2021)

Druh postižení

ZŠ speciální

Příp. stupeň

PrŠ

Mentální postižení

0

18

4

0

0

- z toho těžké mentální postižení

0

0

3

0

0

Souběžné postižení více vadami

0

3

3

0

0

Autismus

0

1

1

0

0

Bez zdravotního postižení

0

0

0

0

0