Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 - II.část

1. 11. 2022

 

5. Údaje o přijímání žáků do školy

 

Děti byly zařazovány do základní školy dle Zákona č.561/2004 Sb., o základním, středním a jiném vzdělávání ( Školský zákon ) § 49 odst.1,2. Zařazovány jsou na základě žádosti zákonných zástupců, návrhu školy, kterou dítě navštěvuje, poradenského zařízení - PPP, SPC. O zařazení na základě žádosti a výše uvedených návrhů rozhodne ředitel školy se souhlasem zákonných zástupců dítěte – ti jsou seznámeni s informovaným souhlasem.

 

II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2021/2022, počet udělených odkladů PŠD ( k 1. 9. 2021)

Typ školy

Počet dětí

u zápisu

Počet odkladů PŠD

Počet nově přijatých dětí

do 1. ročníku

navržený

skutečný

ZŠ praktická

0

0

0

0

ZŠ speciální

0

0

0

0

Počet přijatých žáků do ZŠ k 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/2022 : 0

Přijatí žáci v průběhu školního roku 2021/2022 :

ze ZŠp Benešov 7.r. 1

Odešli v průběhu roku : 0

Celkový počet žáků přijatých k 30. 6. 2022 : 1

Celkový počet žáků přijatých do ZŠ a do ZŠ speciální k 1. 9. 2022 pro školní rok 2022/2023 0

6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2022

Prospěch a docházka žáků všech ročníků

Počet žáků

Základní škola

Žáci celkem

14

 

Prospěli s vyznamenáním

2

Prospěli

11

Neprospěli

1

- z toho opakující ročník

0

Nehodnoceni

0

Průměrný prospěch žáků

1,783

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka omluvených/ neomluvených

o 184,43/n 6,71

Základní škola speciální

Žáci celkem

8

Prospěli s vyznamenáním

0

Prospěli

6

Neprospěli

1

- z toho opakující ročník

0

Nehodnoceni

1

Průměrný prospěch žáků

slovní hodnocení

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených

o 238,75/n 0,75

Počet žáků hodnocených slovně : 8

a) ve všech předmětech 8

b) pouze ve vybraných předmětech 0

Komisionální zkoušky se ve škole v tomto školním roce nekonaly.

7. Chování žáků

Chování žáků ( k 30. 6. 2022)

Typ školy

Hodnocení chování

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

Základní škola praktická

12

0

2

ZŠ speciální

8

0

0

Výchovná opatření : pohovor, domluva, konzultace se zákonnými zástupci žáků napomenutí, důtka ( třídní, ředitelská ), snížený stupeň z chování z důvodu neomluvené absence - projednání ve výchovné komisi ( zákonný zástupce, tř. učitel, vých. poradce, řed. školy, zástupci OSPODu ).

Opatření - upravený režim domácího prostředí ( dodržování navržených pravidel ) , pravidelné konzultace dětí na odboru soc. péče v místě bydliště, pravidelná kontrola ve škole.

8. Absolventi a jejich další uplatnění

Absolventi školy – přijímací řízení na vyšší typ školy (k 30. 6. 2021)

Typ školy

Počet absolventů

Přijati do PrŠ

Přijati do OU

Přijati na jinou SŠ

Nepodali přihlášku

praktická

1

0

0

SOUŘ

0

ZŠ speciální

0

0

0

0

0

Ukončení PŠD:

Ve školním roce 2021/2022 ukončila školní docházku 1 žákyně - SOUŘ Soběslav (kadeřnice)

Do běžné základní školy nepřešel žádný žák.


 

9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy ----