Jdi na obsah Jdi na menu
 

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 -III. část

1. 11. 2022

10. Jazykové vzdělávání na škole

I. Žáci učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2021)

Jazyk

Počet žáků

Počet skupin

Základy anglické konverzace

0

0

Anglický jazyk

13

2

 

II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2021)

Jazyk

Počet učitelů

celkem

Kvalifikace vyučujících

Rodilí mluvčí

pedagogická

i odborná

částečná

žádná

Anglický jazyk

2

pedagogická

ano

--

ne

Anglický jazyk je součástí učebního plánu v 3. - 9. ročníku .


 

11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole

Ve škole je vybavená učebna se 4 PC a připojením na internet - tato je v maximální míře využívána k výuce ( dobré je vybavení výukovým softw., který je stále, dle možností doplňován ) všemi vyučujícími i žáky dle rozpisu o přestávkách a kroužku práce s PC. Také všechny třídy jsou vybaveny PC a dle potřeby využívány k výuce i relaxaci.

V roce 2010 byla 3. třída v rámci projektu „Modernizace škol zřizovaných StK“ vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím (data projektor, osobní počítač, videorekordér, skříňka, vizualizér ) .

Všichni ped. pracovníci školy - 4 byli vybaveni osobními počítači a jsou proškoleni pracovat s PC technikou a  IAT.

V letošním škol. roce absolvoval školní metodik ICT 254 hodinové studium pro ICT koordinátory.

V  roce 2012- 13 byly vybaveny IAZ další dvě učebny. Do I. třídy byl zakoupen nový PC pro děti, do dalších dvou učeben byly zakoupeny 2 ks notebooků.

V  roce 2015/16 bylo zavedeno do budovy č. 89 internetové připojení, pro ped. pracovníky byly zakoupeny 4 tablety a 1 notebook.

V roce 2016 byl zakoupen notebook pro řed. školy.

V  roce 2017/18 byly ve spolupráci s KÚ nakoupeny 4 nové PC do počítačové učebny (64.000,-). Z finančních prostředků na podpůrná opatření byl zakoupen tablet.

V roce 2019/20 byl zakoupen nový notebook pro žáky HP DELL.

V roce 2020 - byly z dotace MŠMT 80.000,- Kč zakoupeny 2 notebooky HP + externí DVD, 2 Surface go tablety + další 3 z finančních prostředků školy.

V roce 2021 byl do III. třídy zakoupen nový PC pro žáky ( k IAT).

Technika je využívaná během výuky ve všech třídách.

Krytí konektivity z rozpočtu školy ……………………………………16.776,- Kč


 

12. Údaje o pracovnících školy

I. Základní údaje o pracovnících školy ( k 30. 9. 2021 )

Počet pracovníků

Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac.

celkem fyzický/přepočtený

nepedagogických

fyzický/přepočtený

pedagogických

fyzický/přepočtený

pedagogických

způsobilost pedagog. a odborná

5/5

1/1

4/4

4

5,5

AP 3/2,112

--

3/2,112

3

10,42

4 pedagogové mají kvalifikaci VŠ SPPG.


 

II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2021)

Počet pedag. pracovníků

do 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

nad 60 let

Z toho důchodci

Průměrný věk

Celkem

0

1

3

2

1

1

50,14

z toho žen

0

1

2

2

1

1

51,17

 

III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2021 )

Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání

vysokoškolské

- magisterské a vyšší

vysokoškolské

- bakalářské

vyšší odborné

střední

základní

4

0

0

3

0

 

IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe (k 30. 9. 2021)

Počet ped. pracovníků s praxí

do 5 let

do 10 let

do 20 let

do 30 let

více než 30 let

3

0

1

1

2

Osobní asistent ve škole nepracuje.

Asistent pedagoga - ve škole pracují 3 a.p. pro žáky se zdravotním postižením.

- celkem úvazky ZŠ 2,112 + ŠD 0,250 celkem 2,362 úvazku

- rozsah činnosti asistenta pedagoga – výchovně vzdělávací činnost dle stanovených postupů a pokynů učitele zaměřená na specifické potřeby žáka.

Přínos – maximálně možný rozvoj duševních, rozumových a tělesných schopností žáka.

Současný stav počtu asist. pedagoga odpovídá potřebám školy.

AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí ve škole nejsou.

 V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 (k 30. 9. 2021 )

Předmět

Celkový počet hodin odučených týdně

Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl.

Všechny předměty dle UP

77

77

Celkem

77

77

1 ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Personální změny ve školním roce:

Pedagogický sbor je stabilní, odborně způsobilý.


 

13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

a / Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

--

b / Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

-- studium 254 hodin - ICT koordinátor

c /Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( průběžné studium ) – kurzy, semináře, webináře, školení, samostudium

1) počet jednodenních a dvoudenních akcí

 

Školení BOZP

Sem. – porada vých. por.

Sem. - porada ředitelů

Sem. – setkání metodiků prevence

Sem. – ICT ve výuce

Sem. – zažít prevenci 2021

Sem. - cloud. služby a Googole ( hrazeno z prostředků školy)

Sem. – jak vyučovat data, informace a modelování v nové informatice

Sem. – informatika a digitalizace ve školách podle § 16 odst. 9 ŠVP

 

2) počet vícedenních akce

 

--- 0 ---

 

3) samostudium

 

všichni ped. pracovníci - studium odborné literatury, zákonů, vyhlášek, metodických pokynů

 

d / Finanční náklady vynaložené na DVPP

- sem. ICT 21.000,- Kč ( 10.500,- hrazeno zřizovatelem – KÚ, 10.500,- hrazeno účastníkem)

- sem. ICT 1.490,- Kč hrazeno školou

 

14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

1 ) Zájmová činnost : žáci pracovali ve školním roce v kroužku práce s PC

2 ) Mimoškolní aktivity – exkurze : - zdrav. středisko

- Městský úřad Votice

- pošta Votice

- stavebniny

- zverimex

- zubní ordinace

- Česká spořitelna

- benzinová stanice

- školní jídelna Scolarest

- květinářství, zahradnictví

3 ) Projekty :

Od roku 2002 do projektu „Mléko do škol"

Škola je zapojena od roku 2005 do projektu „Živá zahrada“ pořádaného Svazem ochránců přírody Praha.

Od roku 2006 do projektu „Recyklohraní“ a do soutěže ve sběru druhotných surovin.

Od roku 2010 do projektu „Ovoce do škol“ .

Od roku 2014 „ Obědy pro děti“ ( WOMEN FOR WOMEN )

Od roku 2017 „Olympijský víceboj“

V roce 2020/21 zapojení do projektu MŠMT – „Podpora výuky plavání v ZŠ“

zrušeno z důvodu – coronavir , finanční prostředky vráceny.

V roce 2021 – podzim a 2022 jaro – doučování žáků z fin.prostředků projektu „Národní plán obnovy“

V roce 2022 – digitalizace –„ Národní plán obnovy“

 

I. Programy a projekty ve školním roce 2021/2022

Vyhlašovatel programu (projektu)

Název a stručná charakteristika podaného (schváleného) projektu

Schválená finanční podpora, finanční spoluúčast kraje, vlastní či jiné finanční zdroje

Průběh realizace, čerpané finanční prostředky

Zhodnocení přínosu projektu a jeho výsledky (pokud byl ukončen)

MŠMT

Doučování

2.664

2021

 

MŠMT

Doučování

6.825

2022

 

MŠMT

Digitalizace

33.000

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ) Účast na soutěžích :

 

Žáci se v rámci výuky zúčastnili pod vedením svých učitelů :

 

a / výtvarných soutěží :

Co jsme zažili o prázdninách

Světový den vody - voda pro všechny

Místo, kde jsem rád

Ptáci na krmítku

Ilustrace dětské knihy

Radost – v duchu strašidel

O paletu A. Slavíčka

Rozkvetlá příroda

 

 

b / sportovních soutěží :- školní kolo SHM

- zapojení žáků do „Olympijského víceboje“

- 3. 5. 2022 sportovní den s Paralympijským reprezentantem a kouzelníkem

- Olympijský den

 

c / vědomostní soutěže: --

 

 

5 ) Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentálním výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod.

Prevence sociálně patologických jevů ( projevy diskriminace, šikany, násilí, výskyt užívání návykových látek – řešení), enviromentální výchova, výchova k toleranci,  humanismu,

výchova k rodičovství prolínají učivem celého školního roku.

 

a / Prevence návykových látek a rizikového chování

 

Beseda – děti a drogy, rizikové chování + videoprogram

Beseda – kyberšikana a ostatní nebezpeč. jevy spojené s ICT/e- bezp./,GDPR

Beseda a vyplňování dotazníků – šikana, kyberšikana

Beseda - kriminalita mládeže a problém návykových látek

Beseda - mezilidské vztahy

Beseda – dopravní výchova, kolo

Olympijský víceboj

Beseda sexuální výchova

Beseda k volbě povolání

 

Projevy šikany, diskriminace a násilí se v prostorách školy nevyskytovaly.

Pro školní rok 2021 / 2022 byl vypracován minimální preventivní program a evaluace MPP.

Přísný zákaz nošení návykových látek do školy je zakotven ve školním řádu.

 

 

b / Enviromentální výchova

 

Den prevence ve škole

Výtvarná soutěž – barevný podzim

Sběr kaštanů a žaludů

Ekologické hrátky

Výukový program na PC

Vyhledávání odpovědí na internetu

Třídění odpadů - stolní hra, video

Den Země

Vycházka do lesa – poznávání stromů, rostlin a živočichů

Zmapování znečištěných lokalit a vyhlášení výsledků ve sběru papíru:

1. místo P. Průcha

2. místo N. Novotná

3. místo D. Šimon

 

c / Projekty školy :

Prevence návykových látek a rizikového chování

- představení složek ITS

- beseda šikana a kyberšikana, osobní bezpečí

- beseda závislosti

- hry pro rozvoj sociálních vztahů

- výtvarná soutěž na téma prevence + prezentace výkresů

- vytvoření nástěnky k tématu

- prezentace na www stránkách školy, Votické noviny

- zhodnocení projektu

Vánoce

- beseda – historie Vánoc, adventní čas

- vánoční atmosféra ( pečení cukroví, zdobení

svíček, vánoční zvyky )

- výzdoba prostor školy a výroba adventních věnců

- Mikulášská nadílka

- poslech vánočních písní

- předvánoční rozjímání – krájení jablíček, louskání oříšků, obdarování kamarádů pod vánočním stromem

- promítání filmu ve škole „ Čekání na hvězdu“

- vycházka – vánoční výzdoba města

Den Země

- sportovní a vědomostní soutěže

- vycházka okolo Votic, zmapování znečištěných lokalit

- PL o přírodě

- úklid okolí školy

- DVD – třídění a recyklace odpadů

- stolní hry – třídění odpadků, ekologické pexeso

- video Domov aneb kam kráčí naše cesta

- vyhledávání informací na internetu

- prezentace v tisku a na stránkách školy

 

Dopravní den

- povinná výbava jízdního kola + pp při úrazu na kole

- dopravní značky – výukový program

- dopravní hřiště Benešov - dopr. situace v praxi/ p. Koubová-

MěP

- kreslení obrázků s dopravní tématikou

- zhodnocení projektu

 

Ovoce a zelenina

 • AJ- vyhledávání slovíček ve slovníku, vyplnění pracovního listu

 • Čj – recitace básniček, vypravování – Co doma připravujeme z O-Z

 • Inf – obrázek na dané téma

 • Vv – vybarvování omalovánek, kresba zátiší s ovocem a zeleninou, koláž- dýně

 • Pv –ukazování obrázků exotického ovoce, modelování o-z

 • Př , Prv, P – vitaminy, druhy plodů, rozdělení dle skupin

 • Hv – nácvik písně „ Pod naším okýnkem“ + poslech písní na dané téma ( Čerešničky,..)

 • M – hra na obchod, slovní úlohy

- Zhodnocení projektu a prezentace obrázků a výrobků

ve škole

- rozdání pytlíčků s ovocem a zeleninou ( Laktea)

 

6 ) Spolupráce školy se zřizovatelem – je na velmi dobré úrovni.

Spolupráce s obcí je na úrovni nájemce a pronajímatel. Na větší opravy nejsou finanční prostředky. Oprava fasády budovy č. 89 se přesouvá do dalšího roku.

Spolupráce se sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli, školami regionu a dalšími subjekty je na dobré úrovni.

Odbory ve škole nejsou.

Škola poskytuje odbornou pomoc a možnost náslechů studujícím speciální pedagogiky aj. - praxe pro studenty .

Metod. spolupracuje se školami Středočeského regionu ( Benešov, Přestavlky, Sedlčany, Říčany, Kostelec, Zruč n.S. ).

V letošním školním roce se uskutečnila 1 schůzka – sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

7 ) Aktivity školy uspořádané pro veřejnost :

- úklid v okolí školy a regionu města

- den otevřených dveří z důvodu coronaviru – dodržování hyg. podmínek - zrušen

- spolupráce s komisí „Sociálně-právní ochrana dětí „

- spolupráce se skupinou „Prevence kriminality“ při MěÚ Votice

- spolupráce s MAP region Votice

O činnosti školy jsou průběžně podávány zprávy pomocí regionálního tisku - Votické noviny.

Základní informace jsou uvedeny na www stránkách školy.


 

8 ) Další akce: Cvičení v přírodě ( BP, EVVO, CO,..)

Týden knihoven – beseda nad knihou + výukové téma „Pohádkové bytosti“

Vánoční výstava, výstava betlémů

Mikuláš ve škole s nadílkou

Vánoční akademie

Vánoční besídka

Beseda dopravní výchova – jízda na kole

Olympijský víceboj

Zdravá 5

Život pod hladinou

Školní výlet – dopravní hřiště Benešov, zámek Konopiště, výukový program s eko tématikou a návštěva hendikepovaných zvířat – Čapí hnízdo

Ochutnávka ovoce a zeleniny

 

15. Další vzdělávání ve škole

Kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání škola nepořádá.


 

16. Výchovné a kariérní poradenství

1 ) Popis činnosti výchovného poradenství :- profesionální orientace žáků ( informace žákům, rodičům, práce s dotazníky, přihláškami, info nástěnka,...)

- sledování žáků s rizikovým chováním

- sledování a kontrola žáků v oblasti sociálně patologických jevů a návykových látek

- předcházení výchovných a výukových problémů ( SPÚ, logo )

- spolupráce učitelů při řešení vých. a výukových problémů

- spolupráce s dět. lékaři, ČP, PPP, ÚP, ..( zajišťování programů, besed aj. spolupráce )

- výchova ke zdravému životnímu stylu

- prevence proti xenofobii, intoleranci

- spolupráce s rodiči

- zajištění informovanosti rodičů – inf. nástěnka, třídní schůzky, konzultační hodiny, tisk

- pořádání besed, přednášek

- účast na akcích pořádaných pro výchovné poradce

Odborní pracovníci ve škole nepracují.


 

2 ) Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje :

- konzultace IVP

- zajištění besed ( př.: mezilidské vztahy,..)

- účast na akcích pořádaných PPP ( semináře )

- spolupráce při tvorbě MPP


 

3 ) Spolupráce s SPC Benešov:

- konzultace při tvorbě IVP

- vyšetřování žáků

Spolupráce s SPC Kladno - Koloběžka:

- konzultace při tvorbě IVP

- vyšetřování žáků

Spolupráce s SPC pro žáky s vadami řeči - Praha:

- konzultace při tvorbě IVP

- doporučení k integraci a potřebnosti asistenta pedagoga pro žáka

Spolupráce s SPC NAUTIS Lysá nad Labem :

- konzultace při tvorbě IVP

- doporučení k integraci a potřebnosti asistenta pedagoga pro žáka s autismem

4 ) Spolupráce s rodiči

- třídní schůzky

- konzultační hodiny

- individuální konzultace dle potřeby a domluvy ( hlavně v období mimořádného opatření )

- email

- každodenní spolupráce s rodiči integrovaných žáků

- dotazníky

- společné akce ( prezentace žáků,..)


 

5 ) Spolupráce s lékaři, sociálními pracovníky, policií apod.:

- je dobrá ( besedy, zprávy, materiál, absence žáků,..), zlepšila se též spolupráce se soc. péčí, jednání jsou operativnější.


 

17. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 19)

Kontrola VZP 5.5. 2022

 

 1. Dodržování oznamovací povinnosti

 2. Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného

 3. Dodržování termínů splatnosti pojistného

 4. Dodržování podávání přehledů o platbách pojistného

 

Kontrolou bylo zjištěno, že ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

 

18. Další činnost školy

Zpráva o činnosti školské rady : v letošním školním roce zasedala školská rada celkem 2x

29. 9. 2021 Program : - schválení výroční zprávy o činnosti školy

- projednání návrhu rozpočtu čerpání právnické osoby na rok 2021

- projednání zprávy o bezpečnosti

- Vnitřní platový řád - změny

9. 3. 2022 Program : - vyjádření se k výroční zprávě o hospodaření školy za rok 2021

- projednání návrhu rozpočtu na rok 2022

- projednání závěrů z kontroly GDPR

 

Studentský parlament ani sdružení rodičů ve škole není.


 

19. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy

I. Základní údaje o hospodaření školy

Základní údaje o hospodaření školy

v tis. Kč

Za rok 2021( k 31. 12.)

Za 1. pol. roku 2022 (k 30. 6.)

Činnost

Činnost

Hlavní

Doplňková

Hlavní

Doplňková

1.

Náklady celkem

 

6448

 

0

 

3046

0

2.

Výnosy celkem

 

6450

 

0

 

3107

0

z toho

příspěvky a dotace na provoz

6397

 

0

 

 

 

3074

 

 

0

ostatní výnosy

53

0

33

0

3.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním

 

2

 

0

 

61

 

0

II. Přijaté příspěvky a dotace

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč

Za rok 2021

(k 31. 12.)

1.

Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)

0

2.

Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem (INV)

0

3.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)

5975

z toho

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)

5975

z toho

mzdové výdaje (platy a OPPP)

4384

ostatní celkem1 (vypsat všechny UZ 33013, 33163,..)

0

z toho

 

0

 

 

 

 

 

 

4.

Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)

422

 

z toho

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)

332

 

ostatní účelové výdaje celkem1 ( UZ 007)

90

z toho

V rámci ÚZ 0007 - nájemné

90

 

 

5.

 

Z jiných zdrojů (sponzorské dary – respirátory KÚSK)

Sponzorské dary – obědy dětem

EU 0

24 28

 

Finanční prostředky Základní školy, Votice, byly během 1. i 2. pololetí školního roku 2021/2022 čerpány rovnoměrně a v souladu upraveným rozpočtem. Organizace nakládala s přidělenými finančními prostředky hospodárně. Výsledkem hospodaření k 31.12.2021 byl zisk ve výši 2.152,38 Kč. Škola obdržela finanční prostředky na nájemné – ÚZ 007 ve výši 89.985 Kč. Na tento účel byla přidělená dotace zcela vyčerpána.

Prostředky zřizovatele určené na provozní výdaje pokryly skutečné potřeby roku 2021 včetně odpisů dlouhodobého majetku za rok 2021. Prostředky fondu odměn nebyly v roce 2021 ani v 1. pololetí roku 2022 čerpány.

 

ZŠ obdržela v 1. pol. roku 2022 finanční dary ve výši 34.920 Kč účelově určené na obědy pro děti. Na základě vyúčtování přijatých darů za 2. pololetí školního roku (k 30.06.2022) byla vrácena společnosti WOMEN FOR WOMEN nepoužitá částka 5.091 Kč.

Škola obdržela v roce 2021 bezplatně testy na COVID 19 v hodnotě 23.625,40 Kč. K 31.12.2021 zůstaly na skladě antigenní testy v hodnotě 1.514,54 Kč.

K 30.06.2022 škola obdržela přímé NIV ve výši 3.079.795 Kč (ÚZ 33353), 6.825 Kč (ÚZ 33086) a 33.000 Kč (ÚZ 33088). Žádné další finanční prostředky nebyly ze státního rozpočtu poskytnuty. Finanční prostředky od zřizovatele, přidělené pod ÚZ 007, určené na nájemné, škola obdržela ve výši 45.000 Kč. Tyto prostředky nebyly v 1. pololetí roku 2022 čerpány. Na provozní výdaje ÚZ 008 obdržela škola za období od 1.1.2022 do 30.6.2022 částku 262.800 Kč, z toho bylo vyčerpáno 208.853,36 Kč.

Investice nebyly ve školním roce 2021/2022 realizovány.

 

20. Závěr

Plán práce školy pro školní rok 2021 - 2022 a stejně tak dlouhodobý plán školy, byly splněny s ohledem na vyhlášení „ Mimořádného opatření MZ a Vlády ČR“.

V oblasti materiálního zabezpečení školy - nebyla provedena oprava omítek na budově č. 89.

Finanční prostředky od zřizovatele pokryjí pouze základní náklady školy.

 

Úkoly pro práci v příštím školním roce:

. zajistit výuku dle ŠVP ZV v 1. – 9. ročníku a 1. – 10. ročníku ZŠS.

. výuka dle zrevidovaného ŠVP – výuka ICT bude zahájena 1. 9. 2023 ( I. stupeň, 1. 9. 2024 II. stupeň)

 • pokračovat v DVPP , SPPG

 • prostředí školy udržovat bezpečné a příjemné jak pro žáky, tak i zaměstnance školy

 • pokračovat ve spolupráci se SPC a PPP a ost. subjekty

 • nadále spolupracovat se školami regionu

 • ve spolupráci se zřizovatelem zajistit modernizaci vybavení školy ( sborovna, chodby, technika,..)

 • ve spolupráci s majitelem budov zahájit opravu venkovních omítek budovy č. 89

 

Datum projednání návrhu VZ pedagogickou radou : 21. 6., 29. 8. 2022

 

Datum zpracování návrhu zprávy: 1. – 4. 7. 2022

 

Datum schválení ve školské radě: 5. 10. 2022

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: Mgr. Jaroslava Slabová