Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co nabízíme

- individuální přístup s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáků 

- bezbariérový přístup

bezbarier..jpg

- logopedickou péči pro děti s vadami řeči

- základy práce na PC, výuku anglického jazyka

- půjčování knih ze školní knihovny

- stravování dětí ve školní restauraci 

- denní prodej dotovaného mléka aj. mléčných výrobků 

- ovoce z projektu ovoce do škol

A řadu mimoškolních aktivit - soutěže, exkurze, výstavy, výlety, besídky, výukové programy, plavecký výcvik, besedy, přednášky aj.

beseda-s-pol.jpg

Základní  škola, Votice, Smetanova 153,  je zde pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které by měly nebo již mají obtíže se zvládnutím učiva na školách běžného typu.

 Veškeré služby a aktivity poskytuje zdarma.

                                              deti.jpg

 

Dokumenty a spolupráce

Dokumenty  k nahlédnutí ve škole :

      ŠVP ZŠS I.a II.díl  č.j. 276/10

      ŠVP ZŠ I. stupeň  č.j.: 198/16  

      ŠVP ZŠ II. stupeň č.j.: 200/17

      Ve školní družině  :  ŠD č.j. 276/10

Spolupráce :

SPC Benešov při ZŠ a PŠ - kombinované postižení

SPC Chotouňská, Praha - autisti

SPC Kladno - mentál.postižení

SPC Horáčkova, Praha - kombinované postižení

SPC Starostrašnická, Praha - kombinované postižení

NAUTIS Praha

PPP Benešov

v-knihovne.jpg

Policie ČR, Městská policie, Úřad práce, Hasiči Votice, atd........

 

Pedagogický sbor

Mgr. Jaroslava Slabová - ředitelka školy - PFUK- SPPG

Mgr. Ivana Zoulová - učitelka - PFUK - SPPG

Mgr. Bc.Tomáš Němeček - učitel - VŠ ETF UK - soc. práce, FTVS UK

Mgr. Jana Chmelíková - učitelka - PFUK-SPPG

Kateřina Klosová  - asistentka ped., vych.ŠD - SPPG, as.ped.

PetraVolková - asistentka pedagoga, SOŠ a SZŠ, ped.

Iva Brdková - asistentka pedagoga, SOŠ

                                                              

Provozní zaměstnanci 

Jitka Matoušková        - školnice

Marie Štěpánková    - mzdová účetní

Ludmila Dvořáková  - účetní školy

 

      sbor--1-.jpg           

 

 

                                                                       

 

Projekty školy

logo3.png             logo2.png                                                                                                                                                                                         

Modernizace škol

Základní škola, Votice, Smetanova 153 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnení podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupcu modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činí 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

 

Recyklohraní                                              

Naše škola se zapojila do programu Recyklohraní.Recyklohraní je školní recyklační

recyklohrani.jpg

 program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V tomto programu žáci plní zadané úkoly a za jejich splnění dostávají body. Za ty si potom mohou v katalogu vybrat odměnu. Žáci naší školy takto získali míče a další sportovní potřeby.

 

EU peníze školám

investice-a-rozvoj.jpg

V září 2010 začal tým Základní školy, Votice, Smetanova 153, realizovat projekt EU peníze školám – pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).
 
Popis projektu :
 
Číslo klíčové aktivity
 
Klíčová aktivita
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.
1/3 Vzdělávání ped. pracovníků  ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků zákl. škol a individualizaci výuky v této oblasti.
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
III/3 Vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digitálních technologií.
V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.
VI/3 Vzdělávání ped. pracovníků  ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční  gramotnosti žáků zákl. škol.
 
Celkový rozpočet projektu činí   419.127,- Kč.

 

Projekt byl formou zálohových plateb plně hrazen ( včetně závěrečné platby) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu bez finanční spoluúčasti příspěvkové organizace nebo Středočeského kraje. Poskytovatelem dotace je MŠMT.

Finanční prostředky byly využity na inovaci multimediálního vybavení školy, nákup učebnic, učebních textů a pomůcek pro žáky.  Dále na další vzdělávání pedagogických pracovníků  v oblasti využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě, zkvalitnění výuky zaměřené na rozvoj  čtenářské gramotnosti a finančního vzdělávání.

Výstupem byly digitální vzdělávací materiály ověřené v rámci  běžné výuky.

DUMy jsou k dispozici na vyžádání ve škole.

Projekt byl ukončen 29. 6.  2013.

Závěrečná monitorovací zpráva byla 29.8. 2013 schválena.

 

Zdravé zuby

 Projekt ZDRAVÉ ZUBY, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR.

 

 

hovadina.png

 
 Jeho i naším cílem je:
 • zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech
 • motivovat všechny děti mladšího školního věku k návštěvě stomatologické ordinace

 

Školní mléko

Naše škola je zapojena do projektu již od roku 2002. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Cíl projektu :  poskytovat dětem mléko, mléčný výrobek,  ve školách za dotovanou cenu. Přínos mléka pro děti školního věku je zcela jednoznačný a byl prokázán v mnoha odborných studiích. Nejen, že více dostupné mléko dětem může pomoci k pokrytí potřebné denní dávky vápníku, nezbytného pro správný vývoj kostí a zubů a předcházení osteoporózy v pozdějším věku. Bylo také prokázáno, že vyšší příjem mléka a tudíž i vápníku je významným faktorem při prevenci dětské obezity. Nárok na 1 dotovaný výrobek mají žáci každý vyučovací den.

 logo102.jpg                                           plakat_mleko_v_evropskych_skolach_maxi--1-.jpg

 

 Ovoce do škol

Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“, jehož hlavním úkolem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. V rámci tohoto projektu je dětem 1. – 5. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy.

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství. 

 

ovoce-do-skol.jpg                                  ovoce-do-skol-placka.jpg

 

 

 

Obědy pro děti                                                     

Škola je zapojena do projektu Obědy pro děti

Projekt od roku 2013 pomáhá dětem z celé České republiky, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy. Pomoc je poskytována formou obědů ve školních jídelnách přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy. Finanční prostředky jsou účelově určeny a to na obědy pro konkrétní děti na konkrétní období školního roku. Žádosti jsou vždy řešeny individuálně. Projekt také získal záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR.

Naše škola je do tohoto projektu zapojena od roku 2015. 

 

                                                                                                 obedy-pro-deti.jpg

 

 

Olympijský víceboj

Škola je zapojena do projektu "Olympijský víceboj" od roku 2017.

Děti absolvují různé sportovní disciplíny během výuky TV. Výsledky jsou průběžně zaznamenávány během celého školního roku a na konci roku vyhodnoceny. Každý žák obdrží diplom se svými výsledky.

sazka.jpg

 

 

 

 

 

 

Doučování žáků škol

 

doucovani.png